ALPIN SPORTS COMPANY - SPORTVERLEIH IN SEIS AM SCHLERN/SIUSI ALLO SCILIAR

(ALPIN SPORTS COMPANY – WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPORTOWEGO W SEIS AM SCHLERN/SIUSI ALLO SCILIAR)

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DOTYCZĄCE WYPOŻYCZANIA NART I SNOWBOARDÓW W RAJU ZIMOWYM W POŁUDNIOWYM TYROLU

1. Jeżeli osoba niepełnoletnia chce wypożyczyć u nas sprzęt, wówczas musi przyjść z osobą dorosłą, która przejmie za nią odpowiedzialność cywilną. Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, pod pojęciem „Użytkownik” został zdefiniowany zarówno pełnoletni Wypożyczający, jak i dorosły, który przejmuje odpowiedzialność cywilną za Użytkownika poniżej 18. roku życia.

2. Użytkownik musi przy przyjęciu wypożyczanych przedmiotów okazać kartę kredytową i ważny dokument osobisty w oryginale. Wraz z przekazaniem wypożyczanych towarów, Użytkownik upoważnia firmę Alpin Sports Company GmbH (zwaną dalej “Operatorem”) do obciążenia podanej karty kredytowej każdą kwotą w wysokości ewentualnych szkód, które Alpin Sports Company GmbH poniesie wskutek uszkodzeń, utraty, kradzieży zarówno artykułów należących do wyposażenia, jak i wypożyczonych artykułów osprzętu. W wypadku kradzieży lub powstania szkód, których nie można naprawić, Użytkownik zostanie obciążony ceną sprzedaży niezwróconego przedmiotu. W razie uszkodzenia zostanie on obciążony kosztami naprawy włącznie z kosztami pracy, które zostaną podane w specjalnej specyfikacji kosztów naprawy.

3. W przypadku, gdy Użytkownik poda nieprawdziwe dane, Alpin Sports Company GmbH zastrzega sobie prawo do wniesienia pozwu do sądu oraz w związku z wykroczeniem zgodnie z treścią art. 494 włoskiego kodeksu karnego.

4. Operator sprawdzi przy zwrocie stan oraz funkcjonowanie wypożyczonych przedmiotów, aby wykryć ewentualne uszkodzenia, które powstały w czasie wypożyczenia przedmiotów.

5. Operator może w przypadku niewłaściwego stosowania wypożyczonych przedmiotów w każdej chwili zażądać ich natychmiastowego zwrotu, a Użytkownik jest zobowiązany zastosować się do tego wezwania. Każde prawo Operatora do odszkodowania za powstanie ewentualnych szkód, które dotyczą wypożyczonych przedmiotów, pozostaje nienaruszone.

6. Wypożyczone przedmioty na jeden dzień należy zwrócić najpóźniej do godziny 18.00. W przypadku spóźnienia, jeżeli nie zostanie ono wcześniej zgłoszone, Użytkownik lub osoba dorosła, która przejmuje odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, upoważnia Operatora, do obciążenia karty kredytowej zgodnie z punktem 2 niniejszych warunków umownych kwotą, która w pierwszym przypadku jest równa kwocie wynajmu sprzętu za dodatkowy dzień, a w drugim przypadku kwocie wynajmu sprzętu na cały dzień.

7. Wypożyczane przedmioty są przeznaczone do osobistego użytku przez Użytkownika, który przejmuje za nie całą odpowiedzialność. Z tego powodu nie wolno ich przekazywać osobom trzecim.

8. Wypożyczone przedmioty uważa się za zwrócone dopiero wtedy, gdy zostaną bezpośrednio przekazane personelowi Alpin Sports Company GmbH.

9. Należy korzystać z każdego wypożyczonego przedmiotu w taki sposób, aby uniknąć powstania szkód osób i rzeczy, a także samego artykułu i Użytkownika. Przy wypożyczeniu urządzenia zamykającego, Użytkownik jest zobowiązany używać go zawsze wtedy, gdy wypożyczony przedmiot zostaje pozostawiony bez nadzoru, nawet na bardzo krótki czas. Użytkownik musi się stosować do obowiązujących przepisów kodeksu ruchu drogowego oraz zasad obowiązujących na stokach narciarskich!

10. Użytkownik odpowiada za wypożyczone przedmioty przez cały okres wynajmu, odpowiedzialność ta dotyczy również szkód wyrządzonych samemu sobie, szkód wypożyczonego przedmiotów, szkód osób trzecich i szkód rzeczowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które powstają w związku z korzystaniem z wypożyczonych przedmiotów. Ponadto zwraca się uwagę na to, że ani Użytkownik, ani wypożyczane przedmioty nie są objęte żadną formą ubezpieczenia.

11. Ewentualne powstałe szkody wypożyczonych przedmiotów obciążają Użytkownika.

12. Wcześniejszy zwrot wypożyczonych przedmiotów jest możliwy, ale bez zwrotu ustalonej opłaty za wypożyczenie. Zwroty opłaty będą dokonywane wyłącznie w przypadku choroby lub wypadku po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego.

13. Dokonując wypożyczenia sprzętu w Alpin Sports Company GmbH, Użytkownik akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, obowiązujące ceny, które są podane do publicznej wiadomości, a także godziny otwarcia i zamknięcia placówki.

14. Użytkownik oświadcza, podając swoje dane zgodnie z treścią punktu 2 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, zgodnie z treścią włoskiej ustawy o ochronie danych osobowych nr 196/2003, że wyraża swą zgodę na przetwarzanie danych zawartych w informacjach przekazanych w formularzu wniosku, do celów statystycznych, komunikacji marketingowej i komercyjnej, którą Operator prowadzi w związku z oferowanymi przez niego usługami i produktami.

Naszych gości prosimy o odpowiednie obchodzenie się z wypożyczonym sprzętem!

© 2024 Alpinsports Company