#STAYHEALTHY! We comply with all anti-Covid19 measures ordered by the government and have taken additional individual measures to ensure you have a carefree holiday, because your health is important to us! All rental equipment, rooms and ski depots are disinfected!
Book your equipment online in advance! You will save precious time in ski rental point! Free cancellation of your booking, with our Sport Easy Cancellation insurance, possible at any time! 

ALPIN SPORTS COMPANY – SPORTVERHUUR IN SEIS AM SCHLERN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN SKI’S EN SNOWBOARDS IN HET WINTERPARADIJS ZUID-TIROL

1. Als een minderjarige een uitrusting wil huren, moet hij worden vergezeld door een volwassene, die de aansprakelijkheid op zich neemt. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Gebruiker” verstaan zowel de meerderjarige huurder alsook de volwassene die de aansprakelijkheid op zich neemt voor een gebruiker onder 18 jaar.

2. Gebruiker moet bij ontvangst van de huurartikelen een creditcard en een geldig origineel identiteitsbewijs overleggen. Met de overhandiging van de huurartikelen machtigt Gebruiker de firma Alpin Sports Company GmbH (hierna te noemen: “Exploitant”) om elke schade die de firma Alpin Sports Company GmbH door beschadiging, verlies, diefstal van zowel uitrusting als verhuurde accessoires lijdt, van het saldo van de desbetreffende creditcard af te (laten) schrijven. In geval van diefstal of onherstelbare schade wordt de verkoopprijs van het niet geretourneerde voorwerp aan Gebruiker in rekening gebracht. In geval van beschadiging worden de reparatiekosten inclusief arbeidsloon – gespecificeerd op een reparatie-offerte – in rekening gebracht.

3. Als Gebruiker onjuiste gegevens verstrekt, behoudt de firma Alpin Sports Company GmbH zich het recht voor bij de rechtbank een aanklacht in te dienen, ook m.b.t. overtredingen volgens art. 494 van het Italiaanse wetboek van strafrecht.

4. Exploitant controleert bij inlevering de functionele toestand van het huurmateriaal, om eventueel vast te kunnen stellen of er tijdens de huurperiode schade is ontstaan.

5. Exploitant kan bij een ondeskundig gebruik van het huurmateriaal te allen tijde de onmiddellijke inlevering eisen, en Gebruiker is verplicht om gevolg te geven aan dit verzoek. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Exploitant op vergoeding van eventuele schade die aan het huurmateriaal is toegebracht.

6. Huurmateriaal moet bij dagverhuur uiterlijk om 18.00 uur worden teruggebracht. Bij een vertraging – indien niet tijdig meegedeeld – machtigt Gebruiker of de volwassene die de aansprakelijkheid voor de minderjarige op zich neemt, Exploitant om volgens punt 2 van de onderhavige contractvoorwaarden van de creditcard het bedrag af te schrijven dat – in het eerste geval – overeenkomt met een extra huurdag en – in het tweede geval – met de hele dag.

7. Het huurmateriaal is bestemd voor persoonlijk gebruik van Gebruiker, die elke aansprakelijkheid hiervoor op zich neemt. Het huurmateriaal mag dus niet aan derden worden doorgegeven.

8. Het huurmateriaal wordt slechts geacht te zijn geretourneerd als het rechtstreeks aan het personeel van Alpin Sports Company GmbH is overhandigd.

9. Elk huurartikel moet zodanig worden gebruikt dat schade aan personen en zaken alsook aan het artikel zelf en aan Gebruiker wordt voorkomen. Bij de huur van een sluitinrichting is Gebruiker verplicht om deze telkens te gebruiken als het huurartikel zonder toezicht wordt neergezet, ook al is dit slechts voor korte tijd. Gebruiker dient zich te houden aan het geldende wegenverkeersreglement en aan de pisteregels!

10. Gedurende de gehele huurperiode is Gebruiker verantwoordelijk voor het huurmateriaal, ook m.b.t. schade veroorzaakt aan de eigen persoon, aan het huurmateriaal, aan derden en aan zaken. Exploitant is geenszins aansprakelijk voor omstandigheden ontstaan uit het gebruik van het huurmateriaal. Er wordt bovendien op gewezen dat noch Gebruiker noch het huurmateriaal door enige verzekering – in welke vorm ook – is gedekt.

11. Eventuele schade aan het huurmateriaal komen voor rekening van Gebruiker.

12. Een voortijdige inlevering van het huurmateriaal is mogelijk, maar zonder restitutie van het overeengekomen huurbedrag. Restitutie vindt uitsluitend plaats bij ziekte en/of ongeval onder overlegging van een doktersverklaring.

13. Met de verhuur bij Alpin Sports Company GmbH accepteert Gebruiker de bovengenoemde algemene voorwaarden, de geldende, openbaar bekendgemaakte prijzen en de openings- en sluitingstijden van het verhuurbedrijf.

14. Gebruiker verklaart bij de verstrekking van zijn gegevens in de zin van punt 2 van deze algemene voorwaarden als bedoeld in de Italiaanse wet op de gegevensbescherming nr. 196/2003, dat hij akkoord gaat met de verwerking van de in het aanvraagformulier verstrekte gegevens, en wel voor statistische en reclamedoeleinden en voor commerciële communicatie, uitgevoerd door Exploitant m.b.t. de door hem aangeboden diensten en producten.

 

Wij verzoeken de huurder om een gepaste behandeling van het gehuurde materiaal!

© 2022 Alpinsports Company